வரம் - மரணம் உன்னைக் காதலிக்கிறது


கடவுளைப்
பார்க்க முடியாது
மரணத்தின் சுவடுகளையோ
நாம் எங்கும் காணலாம்
கடவுளிடம் கேட்கும் வரம்
கிடைக்காமல் போகலாம்
மரண வரம்
ஒருநாள் கிடைத்தே தீரும்

No comments: