அழகு - மரணம் உன்னைக் காதலிக்கிறது


அழகில்லாதவற்றைக்
குறையுள்ள கண்களால் கண்டு
அழகு அழகு என்று
நாம் அரற்றுகிறோம்
மரணமே அழகு
வெறும் அழகல்ல பேரழகு
அது நம்
அசிங்கங்களை எல்லாம்
துடைத்துக்
கழுவியெறிந்துவிட்டு
நம்மையும்
அழக்காக்கிவிடுகிறது

No comments: