பாரபட்சமில்லை - மரணம் உங்களைக் காதலிக்கிறது


மரணம்
ஒவ்வொரு உயிரையும்
உண்மையாய்க் காதலிக்கிறது
எத்தனை கோடி உயிர்கள்
தன்னிடம் வந்தாலும்
அவை அத்தனைக்கும்
பாரபட்சமில்லாத
நிம்மதிப் பாலூட்டும்
தாய்தான் மரணம்

No comments: