8

மரணம் கண்டு பயப்படாதீர்கள்
அது
இருட்டுக்குள் இருக்கும்
பேய் அல்ல
எப்போதும் உங்களைக் காதலிக்கும்
தாய்
உங்கள் உயிரை
அது தட்டிப் பறிப்பதில்லை
மிகுந்த கருணை உள்ளம்
கொண்டதே மரணம்

மரணம் உங்களைக் காதலிக்கிறது

No comments: