அதிகாரம் 039 இறைமாட்சி


வீரர்படை உயர்மக்கள் செல்வச்செழுமை
அமைச்சரவை அயல்நாட்டுறவு உள்நாட்டுக்காவல்
இவை ஆறும் நிறைவாய்க் கொண்டதே
சிங்கம் போன்ற அரசாங்கம்

அஞ்சாத நெஞ்சுரம்
கொடுத்துச் சிவக்கும் கரங்கள்
தெளிந்த நல்லறிவு தளராத ஊக்கம்
இவை நான்கும் நல்லரசனின் இயல்புகளாம்

கணப்பொழுதும் கண்ணயராமை
உயர்தரக் கல்வி எதையும் தாங்கும் இதயம்
இம்மூன்றும் மண்ணாளும் மன்னரிடம்
நிறைந்திருக்கும் சிறப்புத் தகுதிகளாம்

அறவழி காப்பதில் தவறிழைத்து விடாமலும்
அறமற்ற அநீதிகள் ஏதும் நிகழாமலும்
வீரம் மிகக்கொண்டும்
மானம் பெரிதெனப் போற்றியும்
நாடாள்பவனே நல்லதோர் அரசனாவான்

வருவாய்க்கு வழியமைத்தலும்
வந்த பொருளைச் சேமித்துக் காத்தலும்
காத்த செல்வத்தைத் திறம்பட
செலவிடுதலுமே நல்லாட்சியாகும்

எளிதில் காட்சி தருபவனும்
எவரிடத்தும் கடுஞ்சொல் கூறாதவனும்
ஆளுகின்ற நாட்டை சிறந்த நாடென்று
உலகமே போற்றும்

அன்போடு பேசி அளவற்றுக் கொடுத்து
எளியோரைக் காக்கும் வள்ளல்களுக்கு
இந்த உலகம் புகழனைத்தும் தந்து
அவர்களின் விருப்பம் போல் அமையும்

நீதி நிலைநாட்டி மக்களைக் காக்கின்ற
மன்னவன் கடவுள் என்றே கருதப்படுவான்

கேட்கப் பொறுக்கமுடியாத
விமரிசனங்களையும்
கேட்டுப் பொறுக்கின்ற மன்னவனின்
ஆட்சியின் கீழ் இந்த உலகமே தங்கும்

ஏழைக்குப் பொருள் அள்ளிக் கொடுப்பதும்
எதிரிக்கும் கருணை அன்பு தருவதும்
தவறாமல் நீதி நிலைநாட்டுவதும்
நலிவுற்றோரின் நலம் பேணிக் காத்தலும்
ஆகிய நான்கும் உடைய அரசன்தான்
அரசர்க்கெல்லாம் ஒளிவிளக்கைப் போன்றவன்படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசு ளேறு

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தற் கியல்பு

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை அம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவற்கு

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மான முடைய தரசு

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு

காட்சிக் கெளியன் கருஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கிழ்த் தங்கும் உலகு

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி

அதிகாரம் 039
பொருட்பால் - அரசியல் - இறைமாட்சி

வல்லோன் வள்ளுவனுக்கு என் புதுக்கவிதைப் பூமாலை

Comments

Popular posts from this blog

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

சென்னை விழா நன்றியுரை

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

மகளின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

Ilayaraja Toronto 16 Feb 2013 (Part 1) - இளையராஜா டொராண்டோ

கண்ணீர் வரிகள் இதய வரிகளை மறைக்கின்றன

உடல் எடையைக் குறைக்க உருப்படியான வழிகள்