அந்த
மழைக்கால ஈரம்
காய்ந்துவிடவே இல்லை
எத்தனை கோடைகள் வந்தும்
எனக்குள் நீ பறித்துப்போன
குழிகளிலிருந்து

No comments: