என் மீது
அடிக்கடி கோபப்படு
அதில் உன் பிரியம் தெரிகிறது
அழுத்தமான நேசிப்பு தெரிகிறது
உனக்கென்று என்னிடமிருந்து
நீயே எடுத்துக்கொள்ளும்
உரிமை தெரிகிறது
நமக்கான உறவு அதில்
வேர் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது

1 comment:

பூங்குழலி said...

உனக்கென்று என்னிடமிருந்து
நீயே எடுத்துக்கொள்ளும்
உரிமை தெரிகிறது

:))))))))))உண்மை தான்